TECHNOLÓGIE


Tím TI8IT má silné zázemie v riadení softvérových projektov podľa prísnych kritérií medzinárodných štandardov ISO. Kvalitu a spoľahlivosť garantujeme striktným dodržiavaním procesov realizácie od špecifikácie, analýzy a návrhu, cez vlastný vývoj, jednotkové testovanie, integračné testy, až po nasadenie u klienta a samotnú prevádzku riešenia. Vyvíjame zákaznícke riešenia pre rôzne druhy hardvéru a väčšinu štandardných operačných systémov. Programujeme tiež systémy pracujúce v reálnom čase so snímaním in-situ.

Pracujeme vo vývojových prostrediach Delphi, C#, C++, Access, Java, PHP, dot.net, VBasic.

Ovládame relačné databázy Oracle, MSSQL, Postgree, MySQL a mnohé ďalšie. Pri dodávke našich riešení do IT prostredia klienta máme zručnosť s technológiami pre integráciu do SAP aj na iné menej štandardné prostredia.

V našich produktoch a službách sa odráža náš prístup k práci:

KVALITA IMPLEMENTÁCIE

premyslené, funkčné a systémové rieše- nia, v ktorých sa procesy klienta neprispôsobujú šablóne softwaru

ERGONÓMIA

široké možnosti
konfigurácii, jedno- duchosť ovládania, nekomplikovaná funkcionalita a uží- vateľský komfort

100% FUNKČNOSŤ

precízne testovaná
spoľahlivosť a sta- bilita systémov s bezchybnou prevádzkou

FLEXIBILITA

rýchle operatívne
riešenia a prispôso- benie sa klientovým požiadavkám

EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

výhodnosť investí- cie
s “value for money” prístupom

TECHNICKÁ PODPORA

ústretovosť
a promptnosť, či ide len o poradenstvo alebo servisný zá- sah, klient nás má vždy po ruke“TI8IT je aj o detailoch, ktoré pri výbere IT partnera bývajú často opomínané, ale neskôr môžu znamenať potenciál
pre komplikácie. Dodávkou softwaru s už naplnenými dátami, preverenou kompatibilitou s tretími stranami
a po-implementačným fullservisom si budujeme vzťahy s vysokou pridanou hodnotou.”


Peter Mitas
projektový manažér TI8IT