PROFIL FIRMY

Upgrade
your vision


Zefektívnenie prevádzky a kvalifikovanejší prístup k informáciám
znamená pre vás optimalizáciu nákladov a maximalizáciu potenciálu.
To vám umožňuje ambicióznejšie plánovanie.
Jednoducho zvýšiť úroveň svojich vízii.


Disponujeme skúseným tímom špecialistov, ktorí úspešne riešili požiadavky klientov z energetického a petrochemického sektoru, mimoriadne náročného na profesionalitu, funkčnosť a spoľahlivosť. Tento prístup ďalej ocenili aj klienti zo štátnej správy, výskumných organizácii a retailových firiem. Aj preto nás renomované IT firmy vyhľadávajú ako špecialistov a poradcov pri špecifických projektoch.

Náš intelektuálny kapitál a overené knowhow nám umožňuje poskytovať inovatívne riešenia a špičkové implementácie s následnou podporou a servisom. To všetko v profesionálnom prevedení, so zaručenou spoľahlivosťou, v dohodnutom termíne a rozpočte.

Pri vývoji úzko spolupracujeme s klientom tak, aby každá jeho požiadavka bola zapracovaná, alebo ponúknutá alternatíva, ktorá naplní jeho predstavy. Našou flexibilitou a veľmi promptným prispôsobením sa potrebám klienta, dokážeme skrátiť dobu vývoja a ušetriť.

Naše služby nekončia realizáciou. Sme hrdí na budovanie dlhodobých vzťahov, aby sme zabezpečili ďalšie napĺňanie meniacich sa potrieb našich klientov.

PROFESIONALITA

u nás znamená predo-
všetkým odborné zá-
zemie so skúsenosťami
z obzvlášť náročných
realizácii. Serióznosť
v komunikácii s klien-
tom a zodpovednosť
nielen za všetky
záväzky a projekt ako
celok, ale hlavne
za spokojnosť klienta

FUNKČNOSŤ

chápeme u nás ako
praktickosť a pragma-
tickosť riešení, ergo-
nómiu používania,
ústretovosť voči
užívateľským potre-
bám, “user friendly”
prístup

SPOĽAHLIVOSŤ

je nielen o kvalite
a precíznosti, ale aj
o férovom prístupe
– to, čo sľúbime,
aj naozaj splníme

DYNAMICKOSŤ

sa prejavuje vysokou
mierou zaangažova-
nosti, osobným nasa-
dením každého člena
tímu a ambíciou do-
siahnuť výsledok,
ktorý prekoná
klientove očakávania

PARTNERSTVO

je o individuálnom
prístupe, ochote
vychádzať v ústrety
klientovým požiadav-
kám, spolupracovať
v priateľskej atmosfére
a pomáhať mu
napĺňať jeho víziu

“IT segment prechádza dynamickým rozvojom, ktorý so sebou prináša aj priestor pre špekulantov s nekvalitnými
a amatérskymi riešeniami. Preto je dobré mať po ruke lokálneho profesionálneho IT partnera s dobrými referenciami.
TI8IT vďaka bohatým skúsenostiam, so svojim praktickým prístupom nájde kvalitné a ergonomické riešenie,
na ktoré sa dá vždy spoľahnúť.”


Oldřich Kuboň
technický riaditeľ TI8IT