Dlhodobo podporujeme aktivity,
ktoré deťom a mládeži umožňujú
plný rozvoj ich osobnosti.

Deťom n. f.
Clementisa 13
917 01 Trnava

podporujeme1

Plavecký klub
AŠK STU Trnava

Jána Bottu 23
917 24 Trnava

podporujeme1