PORTFOLIO KLIENTOV

Transpetrol a.s.
NDS a.s.
Granvia Operation
Škoda Slovakia, a.s.
VÚJE a.s.
JAVYS a.s.
MCHB – ČOV Slovnaft a.s.
Mercedes MotorCar Trnava,
Jazyková škola Harmony

CASE STUDIES

CASE STUDY 1. - APM Assembly Process Management

CASE STUDY 2. – MORENA (Enviroment a Crisis Management)

Ciele:
Prevádzkový objekt strategickej dôležitosti sa nachádza v blízkom okolí jadrového zariadenia. Investor mal zákonnú povinnosť zabezpečiť včasnú výstrahu a ochranu zamestnancov v prípade rádiologických následkov havárie jadrového zariadenia.

Riešenie:
Dodanie diela pozostávalo z troch častí : dodávky a montáže meracej techniky a hardvéru, zhotovenie softvérových produktov a zavedenia komplexu organizačných opatrení v oblasti civilnej ochrany.
Technické riešenie spočívalo vo vybudovaní reťazcov meteorologických veličín a merania dávkového príkonu žiarenia gama s prenosom cez meraciu ústredňu do technologického PC, na ktorom je inštalovaný vyhodnocovací sw pre včasnú výstrahu a zobrazovaním rizikových oblastí. Informačný systém umožňuje kompletné evidencie, ktoré vyplývajú z požiadaviek na krízové riadenie počas všetkých fáz ohrozenia.

Prínosy:
Zákazník si splnil legislatívne normy v oblasti civilnej ochrany. Komplex opatrení je dlhodobo precvičovaný a objektová jednotka získala patričné skúsenosti a zručnosti. Systém včasnej výstrahy a monitoringu meteorologickej situácie je využívaný aj pri iných činnostiach prevádzkovania objektu.

CASE STUDY 3. – Assembly IT Škoda Slovakia, s.r.o.)

Ciele:
Klient potreboval zabezpečiť dobudovanie infraštruktúry pre výstavbu energetického diela a súčasne požadoval poskytovanie kompletných servisných ICT služieb. Objem pripojených klientských staníc vzrástol približne štvornásobne. V priebehu riešenia vznikla aj požiadavka na prevzatie správy serverov.

Prínosy:
Klient nemusí budovať na prechodné obdobie výstavby svoje IT oddelenie a má takýmto spôsobom zabezpečené flexibilné ICT služby v priaznivom pomere výkony / náklady.