Kritická infraštruktúra

IS MORENA

Systém na hodnotenie rádiologickej situácie ovzdušia.

IS MORENA je špecializovaný informačný systém slúžiaci na on-line meranie a hodnotenie rádiologickej situácie ovzdušia za účelom zabezpečenia včasného varovania potencionálne ohrozenej populácie. Samotný systém je zložený z hardvérovej časti (rádiologické sondy, komunikačné cesty a elektronika), komunikačného softvéru, evidenčného softvéru, ktorý sa stará o uchovávanie dát a zobrazovacieho softvéru. Jeho architektúra je navrhovaná na bezvýpadkovú prevádzku 24×7 a ako súčasť servisu zabezpečujeme aj pravidelnú kalibráciu rádiologických sond a údržbu celého systému. Zobrazovací softvér zabezpečuje spustenie varovaní v prípade prekročenia limitov a priamo ponúka inštrukcie potrebné pre čo najrýchlejšie vykonanie ochranných aktivít. Informácie potrebné pre správne stanovenie sektoru ohrozenia a únikovej trasy sú získavané z IS METEO.

Moduly

 • Včasná výstraha

  on-line merania a hodnotenia rádiologickej situácie

 • Rádiologická situácia

  evidencia povrchovej kontaminácie, plán evakuácie v závislosti od sektora rádioaktívneho zamorenia

 • Osobná dozimetria

  evidencia a prideľovanie osobných dozimetrov, vyhodnocovanie absorbovaného gama žiarenia

 • Radiačná havária

  vytváranie a evidencia tlačív používaných v prípade radiačnej havárie

Ďalšie projekty

IS METEO

Systém na zaznamenávanie meteorologických veličín.

LIMS – KVALICHEM LIMS

Aplikácia pre podporu systému riadenia kvality laboratórií.