Kritická infraštruktúra

LIMS – KVALICHEM LIMS

Aplikácia pre podporu systému riadenia kvality laboratórií.

KVALICHEM LIMS uľahčuje laboratóriám plniť požiadavky legislatívy v oblasti akosti laboratórií podľa normy na akreditáciu STN EN ISO 17025:2000 alebo normy STN EN ISO 9001:2001 ako súčasť systému riadenia kvality. Modulárnosť tohto produktu uľahčuje rozdelenie jednotlivých činností do samostatných profesijných skupín, so zameraním sa na to, čo je aktuálne v procese spoľahlivosti zariadení dôležité pre Váš podnik.

Moduly

 • Pracovné Postupy

 • Prevencia a Náprava

 • Laboratórny Denník

 • Referenčné Materiály

 • Normy

 • Výpočty

 • Štatistické výpočty a Grafy

 • Pracovníci

 • Prístroje

 • Kalibrácia

 • Chemikálie

 • Medzilaboratórne Porovnávacie Skúšky

 • Laboratórne Skúšky

Ďalšie projekty

IS MORENA

Systém na hodnotenie rádiologickej situácie ovzdušia.

IS ASSIK

Aplikácia pre evidenciu kontrol na zariadeniach.