Nástroj na riadenie výstavby a montáže energetických zariadení

Cieľ

Zákazník potreboval v dlhodobej časovej línii zabezpečiť výkony kontrolných činností súvisiacich s prípravnou fázou výstavby, s montážou zariadení, a s uvedením energetického diela do prevádzky. Bolo potrebné, okrem použitia štandardných projektových nástrojov, koordinovať faktické výstupy, a zabezpečiť spätnú väzbu stavu fyzického plnenia predpísaných programov kontrol a skúšok.

Riešenie

Vzhľadom na heterogenitu IT infraštruktúry dodávateľom diela a nedostatočné sieťové pokrytie staveniska boli realizované dve aplikačné dodávky, a to na báze db Oracle pre investora a MS Access (alebo Oracle) pre dodávateľov (s možnosťou výberu). Na zabezpečenie prepojenia s informačnými systémami dodávateľov bol využitý XML protokol. Takýto prístup umožnil uvedenie softvéru do produktívnej prevádzky v priebehu 6 mesiacov od uzavretia zmluvného vzťahu.

Prínosy

Riešenie umožnilo unikátnym spôsobom archivovať údaje z výstavby diela tak, aby počas prevádzky boli rýchlo dostupné. Investor používa údaje pre hodnotenie stavu zariadení a výpočtu zostatkovej životnosti zariadení. Krátkodobý prínos spočíva v kvalitnej spätnej väzbe medzi investorom a dodávateľmi diela, urýchlení a sprehľadnení procesov.