Kritická infraštruktúra

PQS

Softvér na podporu procesov trvalého zlepšovania kvality a efektívnosti podniku

"Plant quality system" je softvér na podporu procesov trvalého zlepšovania kvality a efektívnosti podniku prostredníctvom sledovania a vyhodnocovania kľúčových výkonnostných ukazovateľov (KPI). Umožňuje rýchle a prehľadné získanie informácií o stave procesu trvalého rozvoja so silnou podporou pri vytváraní hodnotiacich správ. Prínosom PQS je zrýchlenie a spresnenie manažérskych procesov. Najčastejšie sledované ukazovatele sú z oblasti technológie, financií, bezpečnosti a kvality. Už samotné zavedenie PQS je veľkým prínosom pre spoločnosť, pretože prináša jasnú definíciu dôležitých častí čiastkových cieľov spoločnosti, ktorých zodpovedné plnenie bezpečne vedie spoločnosť do želaného cieľa. Zároveň ich pomenovanie napomáha ľahšiemu stotožneniu sa jednotlivých zamestnancov, ale aj zákazníkov s vývojom spoločnosti. Jednou zo silných funkcionalít softvéru je okrem prehľadného hodnotenia aj možnosť vytvárania hodnotiacich správ prostredníctvom používateľom definovaných šablón priamo do MS WORD.

Pokrýva

  • Zadefinovanie a udržiavanie kľúčových výkonnostných ukazovateľov významne pomôže upriamiť sily na rast želaným smerom.

  • Rýchle a presné získanie informácie o zdraví jednotlivých procesov v spoločnosti.

  • Zjednodušená identifikácia aktuálne problematických procesov.

  • Zabezpečenie trvalého zlepšovania.

  • Jednoduché vytváranie rôznych hodnotiacich správy o stave spoločnosti.

  • Minimalizácia ústnej komunikácie pre potreby procesu hodnotenia.

Ďalšie projekty

IS MOSTY

Aplikácia pre evidenciu kontrol na mostných objektoch.

IS ODPADY

Aplikácia pre podporu procesu správy odpadového hospodárstva.